چمبرهای تست دما و رطوبت سایز بزرگ

چمبرهای تست دما و رطوبت تولید شرکت آریاسرمایش با حجم محفظ 1000 لیتر
download.png

چمبر های سری 1200 لیتری

download.png

چمبرهای سری 1380 لیتری

download1.png

چمبر های سری 5100 لیتری