چمبرهای تست دما ضدانفجار

چمبر 60 لیتری تست دما مدل ATS7005-60 EX